27/04/2024

Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25/4/2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (MCK: UIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Công ty – Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điều hành Đại hội có: Ông Nguyễn Cao Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Công – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương án SXKD 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm toán; Các Tờ trình gồm: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về việc thống nhất quản lý thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Các Báo cáo và các Tờ trình nêu trên đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Đại hội lần này cũng đã thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên; Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đặng Việt Dũng.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử đọc hướng dẫn cách thức biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Đính kèm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 https://udico.com.vn/wp-content/uploads/2024/04/20240426-UIC-Bien-ban-nghi-quyet-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024.pdf