QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi: Trách nhiệm – Chính trực – Cải tiến – Hiệu quả, Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị IDICO (HOSE: UIC) cam kết công bố thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư một cách Trung thực – Kịp thời – Minh bạch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư như đã quy định trong Điều lệ của Công ty. Công ty sẽ giao tiếp với cổ đông và nhà đầu tư thông qua Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của thông tin.

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG