24/11/2023

Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty