24/01/2024

Trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 của HĐQT về việc thống nhất Kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2023, Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024