19/04/2024

Danh sách trích ngang ứng viên do cổ đông đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025